Кодови на грешки LibreOffice Calc

Следнава табела е преглед на пораките за грешки за LibreOffice Calc. Ако грешката се случи во ќелија во која се наоѓа курсорот, пораката за грешка ќе се прикаже во Статусната лента.

Грешка на кодот

Порака

Објаснување

###

ништо

The cell is not wide enough to display the contents.

501

Невалиден знак

Знакот во формулата не е валиден, на пример, "=1Eq" instead of "=1E2".

502

Невалиден аргумент

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Невалидна операција со подвижна точка

Резултатите од пресметката се во состојба преполнето во дефинираниот опсег на вредности.

504

Грешка во листата на параметрите

Функцијата на параметрите е невалидна, на пример, текст наместо бројка или референца на домен наместо референца на ќелија.

508

Грешка: Недостасува парот

Недостасува заграда, на пример, затворање загради, но не отворање загради

509

Недостасува оператор

Недостасува оператор, на пример, "=2(3+4) * ", кога недостасува оператор помеѓу "2"и "("

510

Недостасува променлива

Недостасува променлива, на пример, кога два оператора се заедно "=1+*2".

511

Недостасува променлива

Функцијата бара повеќе променливи одошто се зададени, на пример, И() и ИЛИ().

512

Формулата е преполнета

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Низата е преполнета

Compiler: Идентификаторот во формулата надминува 64 КБ во големина. Interpreter: резултатот во операцијата на низата надминува 64 КБ во големина.

514

Внатрешно преполнување

Операцијата за подредување се обиде со премногу нумерички податоци (макс. 1000) или преполнет е стекот за пресметување.

516

Внатрешна синтаксичка грешка

Матрицата е очекувана на стекот за пресметување, но не е достапна.

517

Внатрешна синтаксичка грешка

Непознат код, на пример, документ со најнова функција е вчитан во постара верзија што не ја содржи функцијата.

518

Внатрешна синтаксичка грешка

Променливата не е достапна.

519
#VALUE

Нема резултат (#VALUE е во ќелијата наместо грешката 519!)

Формулата дава вредност која не кореспондира со дефиницијата, или ќелијата која е реферирана во формулата содржи текст наместо број.

520

Внатрешна синтаксичка грешка

Компилаторот креира непознат код за компилатор.

521

Внатрешна синтаксичка грешка

Нема резултат

522

Кружна референца

Формулата покажува директно или индиректно на себе или опциите на итерациите не се поставени врз Алатките - Опции - LibreOffice Calc - Пресметај.

523

Процедурата за пресметување не конвергира

Функцијата ја промаши целната вредност или итеративните референци не ја постигнуваат минималната промена во рамките на максималните чекори што се поставени.

524
#REF

невалидни референци (наместо грешката 524 ќелијата содржи #REF)

Компилатор:Описното име на колоната или редот не може да биде разрешено. Интерпретерот: во формулата, колоната, редот или листот што ја содржи определената ќелија недостасува.

525
#NAME?

невалидни имиња (наместо грешката 525 ќелијата содржи #NAME?)

Идентификаторот не може да биде пресметан, на пример, нема валидна референца, нема валидно име на доменот, нема ознака на колона/ред, нема макро, некоректен децимален делител, додатокот не е најден.

526

Внатрешна синтаксичка грешка

Некорисно, не се користи веќе, но може да дојде од стар документ ако е резултатот формула од доменот.

527

Внатрешно преполнување

Интерпретер: Референците, исто како кога ќелијата покажува на ќелија,се пре encapsulated

532
#DIV/0!

Поделено со нула

Операторот за делење / ако именителот е 0
Повеќе функции ја даваат оваа грешка, на пример:
VARP со помалку од 1 аргумент
STDEVP со помалку од 1 аргумент
VAR со помалку од 2 агрумента
STDEV со помалку од 2 аргумента
STANDARDIZE со stdev=0
NORMDIST со stdev=0