Формат на броеви: избриши децимални места

Отстранува едно децимално место од броевите во избраните ќелии.

Икона

Формат на броеви: Избриши децимални места