Формат на број: Додај децимални места

Додава едно децимално место на броевите во избраните ќелии.

Икона

Формат на број: Додај децимални места