Формат на број: Стандард

Го доделува зададениот формат на броевите на селектираните ќелии.

Икона

Формат на броеви: стандарден