Уреди опсези на печатење

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


Printing Rows or Columns on Every Page

Defining Print Ranges on a Sheet

Опсег за печатење

Allows you to modify a defined print range.

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

In the right-hand text box, you can enter a print range by reference or by name. If the cursor is in the Print range text box, you can also select the print range in the spreadsheet with your mouse.

Собери / Максимизирај

Кликнете на иконата Собери за да се намали дијалогот во големина на полето за внесување. Тогаш е полесно да се означи потребната референца во листот. Иконите автоматски ќе се претворат во иконата Максимизирај. Кликнете на неа за да се поврати дијалогот во оригиналната големина.

Дијалогот е автоматски минимизиран кога кликате врз листот со глушецот. Штом го отпуштите копчето на глушецот, дијалогот е обновен и опсегот на референците определен со глушецот е обележан со сина рамка во документот.

Икона

Собери

Икона

Максимизирај

Редови за повторување

Choose one or more rows to print on every page. In the right text box enter the row reference, for example, "1" or $1" or "$2:$3". The list box displays -user defined-. You can also select -none- to remove a defined repeating row.

You can also define repeating rows by dragging the mouse in the spreadsheet, if the cursor is in the Rows to repeat text field in the dialog.

Собери / Максимизирај

Кликнете на иконата Собери за да се намали дијалогот во големина на полето за внесување. Тогаш е полесно да се означи потребната референца во листот. Иконите автоматски ќе се претворат во иконата Максимизирај. Кликнете на неа за да се поврати дијалогот во оригиналната големина.

Дијалогот е автоматски минимизиран кога кликате врз листот со глушецот. Штом го отпуштите копчето на глушецот, дијалогот е обновен и опсегот на референците определен со глушецот е обележан со сина рамка во документот.

Икона

Собери

Икона

Максимизирај

Columns to repeat

Choose one or more columns to print on every page. In the right text box enter the column reference, for example, "A" or "AB" or "$C:$E". The list box then displays -user defined-. You can also select -none- to remove a defined repeating column.

You can also define repeating columns by dragging the mouse in the spreadsheet, if the cursor is in the Columns to repeat text field in the dialog.

Собери / Максимизирај

Кликнете на иконата Собери за да се намали дијалогот во големина на полето за внесување. Тогаш е полесно да се означи потребната референца во листот. Иконите автоматски ќе се претворат во иконата Максимизирај. Кликнете на неа за да се поврати дијалогот во оригиналната големина.

Дијалогот е автоматски минимизиран кога кликате врз листот со глушецот. Штом го отпуштите копчето на глушецот, дијалогот е обновен и опсегот на референците определен со глушецот е обележан со сина рамка во документот.

Икона

Собери

Икона

Максимизирај