Заглавие/Подножје

Дефинира или форматира заглавие или подножје за Стил на страница.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


Лева област

Внеси го текстот кој ќе се прикажува на левата страна од заглавието или подножјето.

Централна област

Внеси го текстот кој ќе се прикажува во средина на заглавието или подножјето

Десна област

Внеси го текстот кој ќе се прикажува на десната страна до заглавието или подножјето.

Заглавие/Подножје

Изберете веќе дефинирано заглавие или подножје од листата.

Атрибути на текстот

Отвора прозорец за да доделите формати на новиот или избраниот текст. Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Икона

Атрибути на текст

File Name

Inserts a file name placeholder in the selected area. Click to insert the title. Long-click to select either title, file name or path/file name from the submenu. If a title has not be assigned (see File - Properties), the file name will be inserted instead.

Икона

File Name

Sheet Name

Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the sheet name in the header/footer of the actual document.

Икона

Sheet Name

Страница

Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by page numbering. This allows continuous page numbering in a document.

Икона

Страница

Страници

Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the total number of pages in the document.

Икона

Страници

Датум

Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the current date which will be repeated in the header/footer on each page of the document.

Икона

Датум

Време

Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the current time in the header/footer on each page of the document.

Икона

Време