1,5 rindas

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

Lai piekļūtu šai komandai...

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Rindstarpa - 1,5 rindas


Ikona

Rindstarpa: 1,5