Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a Boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Sintakse:

Result = Expression1 { = | < | > | <= | >= } Expression2

Parametri:

Result: Boolean expression that specifies the result of the comparison (True, or False)

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskas vērtības vai virknes, kuras jūs vēlaties salīdzināt.

Salīdzināšanas operatori

= : Vienāds ar

< : Mazāks kā

> : Lielāks kā

<= : Mazāks kā vai vienāds ar

>= : Lielāks kā vai vienāds ar

<> : Nav vienāds ar

Piemērs:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sRoot As String ' Root directory for file in and output

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub