Or Operator

Izpilda loģisko implikāciju uz divām izteiksmēm.

Sintakse:

Rezultats = Izteiksme1 Or Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkurš skaitliskais mainīgais, kurš satur disjunkcijas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskas izteiksmes, kuras jūs vēlaties salīdzināt.

A logical OR disjunction of two Boolean expressions returns the value True if at least one comparison expression is True.

A bit-wise comparison sets a bit in the result if the corresponding bit is set in at least one of the two expressions.

Piemērs:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub