Bendrųjų terminų žodynėlis

Šiame žodynėlyje paaiškinami svarbiausi terminai, vartojami „LibreOffice“ programų pakete.

Žodynėlyje galima rasti terminus iš bet kurios „LibreOffice“ paketo programos.

ASCII

ASCII (angl. American Standard Code for Information Interchange – Amerikos standartinis informacijos mainų kodas) – informacijos mainų 7 bitų koduotė. Ji turi 128 ženklus: pagrindinės lotynų abėcėlės raides (A–Z), skaitmenis (0–9), skyrybos ir kitus ženklus. Išplėstinė ASCII koduotė turi 256 ženklus. Kiekvienas ženklas atitinka unikalų numerį, vadinamą ASCII kodu.

ASCII ženklais „LibreOffice“ koduoja ženklus, kurie dėl kurių nors priežasčių neleistini tinklalapių tekste.

Bazinių linijų lygiavimas

Bazinė linija, dar vadinama pagrindo linija, – tai linija, einanti rašmenų apačia. Žemiau jos išlenda tik kai kurių raidžių „uodegos“ (nosinės, raidžių „g“, „y“, „j“ dalys). Pagal bazinę liniją gali būti lygiuojami gretimų skilčių tekstai. Tada gretimų skilčių eilutės būna parašytos vienodame aukštyje. Šitaip sulygiuotas tekstas gražiau atrodo ir lengviau jį skaityti.

Jeigu pastraipai arba puslapiui taikomas bazinių linijų lygiavimas, bazinės linijos bus sulygiuotos pagal vertikalų puslapio tinklelį, nepriklausomai nuo teksto dydžio ar įterptų paveikslų. Tinklelio nuostatas galima nurodyti puslapio stiliaus apraše.

Bezjė objektas

Prancūzų matematikas Pjeras Bezjė (Pierre Bézier) sukūrė matematinį kreivių atvaizdavimo būdą, kuris buvo pavadintas jo vardu. Kreivė aprašoma keturiais kontroliniais taškais: pradžios ir pabaigos taškai bei du atskiri tarpiniai taškai. Tokios kreivės gali būti modifikuojamos tempiant pele jos kontrolinius taškus.

Dinaminė nuoroda (DDE)

Dinaminė nuoroda – DDE (angl. Dynamic Data Exchange – dinaminiai duomenų mainai) yra OLE (angl. Object Linking and Embedding – objektų saitai ir įterpimas) prototipas. Naudojant DDE protokolą objektai susiejami failų nuorodomis, bet patys nėra įdedami.

Dinaminę nuorodą (DDE saitą) galima sukurti taip: skaičiuoklės dokumente pažymėkite langelius, nukopijuokite juos į iškarpinę ir, atvėrę kitą skaičiuoklės dokumentą, pasirinkite komandas Taisa → Įdėti kitaip. Atsivėrusiame dialogo lange pažymėkite parinktį Įdėti kaip saitą – šitaip bus sukurtas DDE saitas. Aktyvinus saitą, įdėtieji duomenys bus skaitomi iš pradinio failo.

Formatavimas

Teksto formatavimas – tai vaizdus teksto išdėstymas, naudojantis tekstų rengyklėmis arba kompiuterinėmis leidybinėmis programomis. Formatuojant tekstą paprastai parenkamas puslapio dydis, apipavidalinamos lentelės, parenkami teksto šriftai, tekstas vaizdžiai išdėstomas puslapyje, nustatomos eilučių įtraukos, intervalai ir t. t. Tekstą formatuoti galima tiesiogiai arba naudojant stilius, pateikiamus „LibreOffice“ programoje.

JDBC

JDBC (angl. Java DataBase Connectivity – Java programų junglumas su duomenų bazėmis) naudojamas prieigai prie duomenų bazių iš „LibreOffice“ programos. JDBC tvarkyklės yra parašytos „Java“ kalba ir yra nepriklausomos nuo operacinės sistemos.

Keliamosios ir liekamosios eilutės

Keliamąja eilute vadinama trumpa eilutė pastraipos gale, kuri vienintelė atsiduria kito puslapio viršuje. Liekamoji eilutė – tai pirma pastraipos eilutė, kuri vienintelė lieka prieš tai buvusio puslapio apačioje. „LibreOffice“ teksto dokumentuose tokių atvejų galima išvengti automatiškai, parinkus reikiamas puslapio stiliaus nuostatas. Jomis galima nurodyti, kiek mažiausiai pastraipos eilučių laikyti puslapyje drauge.

Kompleksinė teksto struktūra (CTL)

Kalboms, naudojančioms kompleksinę teksto struktūrą, būdingos kai kurios arba visos toliau išvardintos savybės:

„LibreOffice“ programa suderinama su šiomis kompleksinės teksto struktūros kalbomis: hindi, tajų, hebrajų, arabų.

Kompleksinę teksto struktūrą įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Kontekstinis meniu

Jei norite atverti objekto kontekstinį meniu, pirmiausia pažymėkite objektą spustelėdami jį pelės klavišu, tada . Kai kuriuos kontekstinius meniu galima atverti ir nepažymėjus objekto. „LibreOffice“ programoje kontekstinius meniu turi kone kiekvienas objektas.

ODBC

ODBC (angl. Open DataBase Connectivity – atvirosios duomenų bazių ryšio priemonės) yra protokolas, pagal kurį programos gali kreiptis į duomenų bazes. Jame naudojama SQL (angl. Structured Query Language) užklausų kalba. „LibreOffice“ kiekvienai duomenų bazei galima pasirinkti, ar užklausoms naudoti SQL komandas. Nepasirinkus SQL teks naudotis interaktyvia pagalba ir užklausą formuoti patiems pele. Tada užklausą į SQL pavers pati programa „LibreOffice“.

OLE

OLE (angl. Object Linking and Embedding – objektų sietis ir įvestis) objektai gali būti susieti su dokumentu arba gali būti įdėti į dokumentą. Įdėjimas į dokumentą įterpia objekto kopiją ir informaciją apie programą, kuria objektas parengtas. Jei reikės taisyti šitaip įdėtą objektą, reikiama programa bus paleista dukart spustelėjus objektą.

Objektas

Ekrano komponentas, turintis duomenų. Tai įvairių programų duomenys, pavyzdžiui, tekstas, paveikslai.

Objektai yra nepriklausomi ir vienas kito neįtakoja. Bet kuriam duomenis turinčiam objektui gali būti priskirtos tam tikros komandos. Pavyzdžiui, grafikos objektas gali turėti komandas paveikslui taisyti, skaičiuoklės objektas – skaičiavimo komandas.

OpenGL

OpenGL – tai trimatė grafinė kalba, kurią sukūrė SGI (Silicon Graphics Inc). Dažniausiai naudojamos dvi šios kalbos atmainos: „Microsoft OpenGL“, sukurta „Windows NT“ aplinkai, ir pačios SGI sukurta „Cosmo OpenGL“. Pastaroji yra nuo operacinės sistemos nepriklausoma grafinė kalba, skirta vairiems kompiuteriams ir gali būti naudojama be specialios trimatės grafikos aparatinės įrangos.

PNG

PNG (angl. Portable Network Graphics – mobilioji tinklų grafika) – tai grafikos failų tipas, skirtas internetui. Failai glaudinami pasirinktu glaudinimo laipsniu. Priešingai nei JPG formato atveju, informacija glaudinant neprarandama.

Pirminis raktas

Pirminis raktas yra unikalus duomenų lauko identifikatorius. Naudojamas reliacinėse duomenų bazėse, kad galima būtų pasiekti kitose lentelėse esančius duomenis. Jei raktas nurodomas iš kitos lentelės, tai jis vadinamas išoriniu raktu.

Programų pakete „LibreOffice“ pirminį raktą galima apibrėžti lentelės projektavimo veiksenoje pasirinkus atitinkamas stulpelio antraštės kontekstinio meniu komandas.

RTF

RTF (angl. Rich Text Format – raiškiojo teksto formatas) – tai failų formatas, naudojamas keistis teksto failais. Ypatinga formato savybė – formatavimo informacija saugoma skaitomu teksto formatu. Deja, palyginus su kitais failų formatais, šis formatas sukuria sąlyginai didelius failus.

SQL

SQL (angl. Structured Query Language – struktūrinių užklausų kalba) kalba naudojama duomenų bazės užklausoms. „LibreOffice“ programoje galima formuluoti užklausas SQL tekstu arba interaktyviai naudojant pelę.

SQL duomenų bazė, SQL serveris

SQL duomenų bazė – tai duomenų bazė, turinti SQL sąsają. SQL duomenų bazės dažnai naudojamos kliento arba serverio architektūroje, kurioje skirtingi klientai naudoja centrinę duomenų bazę (pvz., SQL serverį), todėl jos dar vadinamos SQL serverio duomenų bazėmis arba sutrumpintai SQL serveriais.

Į „LibreOffice“ galima integruoti išorines SQL duomenų bazes. Jos gali būti įrašytos vietiniame diske arba tinkle. Duomenys pasiekiami naudojantis ODBC, JDBC arba į „LibreOffice“ integruota sava tvarkykle.

Saitas

Taisos meniu rasite komandą Saitai. Ji veiksni tik tada, kai veikiamajame dokumente yra bent vienas saitas. Kai įterpiate objektą, pavyzdžiui, paveikslėlį, jį galite įdėti tiesiai į dokumentą arba įterpti kaip saitą.

Kai objektas tiesiogiai įdedamas į dokumentą, dokumento dydis baitais padidėja maždaug objekto dydžiu. Galima įrašyti dokumentą ir atverti jį kitame kompiuteryje, bet įterptas objektas bus toje pačioje dokumento vietoje.

Jei įterpsite objektą kaip saitą, įrašyta bus tik nuoroda į objekto failą. Dokumento dydis baitais padidės tik tiek, kiek atminties reikia adresui įrašyti. Atvėrus dokumentą kitame kompiuteryje ir norint pamatyti objektą dokumente būtina, kad susietas failas būtų toje pačioje vietoje, kuri nurodyta saitu.

Lange Taisa → Saitai galima peržiūrėti, kurie failai įterpti kaip saitai. Jei reikia, saitus galima pašalinti. Tokiu atveju objektas bus įdėtas į dokumentą tiesiogiai.

Sanglauda

Tarpo sumažinimas tarp gretimų raidžių priklausomai nuo tų raidžių formos. Pavyzdžiui, suglaudinant galima gerokai sumažinti tarpą tarp raidžių A ir V, kadangi raidė A plati apačioje, o V – viršuje.

Sanglaudos lentelėse yra informacija apie simbolių poras, kurioms tarpas turi būti sumažintas ar padidintas. Šios lentelės dažniausiai yra šrifto komponentai.

Santykinių ir absoliučiųjų nuorodų įrašymas

Tam tikruose dialogo languose, pavyzdžiui, Priemonės → Autotekstas, galima pasirinkti, ar failus įrašyti su santykinėmis nuorodomis, ar su absoliučiomis.

Pasirinkus santykinių nuorodų įrašymą, nuorodose į paveikslus ir kitus objektus bus vartojami santykiniai adresai pagal failo arba aplanko vietą, kurioje yra tas objektas. Šiuo atveju nesvarbu, kur įrašoma aplankų struktūra. Failai vis tiek bus surasti (kol nuorodų rodomi failai lieka tame pačiame diske, kaip ir pagrindinis dokumentas). Tai labai svarbu, kai aplankų struktūra perkeliama į kitą diską, kompiuterį ar serverį.

Pasirinkus absoliučiųjų nuorodų įrašymą, nuorodose į kitus failus bus vartojami absoliutieji adresai. Dokumentai su nuorodomis gali būti perkeliami į kitus aplankus, tačiau nuorodos vis tiek rodys į tas pačias vietas.

Skaičiavimo sistema

Skaičių užrašymo būdas naudojant nustatytą ženklų (skaitmenų) skaičių. Pavyzdžiui, dešimtainė sistema sudaryta iš dešimties skaitmenų (0…9), dvejetainė – iš dviejų skaitmenų (0 ir 1), šešioliktainė – iš šešiolikos (0…9 ir A…F).

Suktukas

  1. In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the up-arrow or down-arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the up arrow and down arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Sąryšinė duomenų bazė

Sąryšinė duomenų bazė – tai duomenų rinkiniai, kurių priklausomybes apibrėžia lentelėmis nusakyti sąryšiai tarp duomenų. Lentelėse esančius duomenis pasiekti ar sujungti galima įvairiais būdais, nekeičiant duomenų bazės lentelių.

RDBMS (angl. Relational Database Management System – sąryšinės duomenų bazės tvarkymo sistema) – tai programa, kuria galima kurti, naujinti ir administruoti sąryšinę duomenų bazę. RDBMS perduoda SQL kalba užrašytas komandas į duomenų bazę.

Būdingas reliacinės duomenų bazės pavyzdys – prekybos duomenų bazė su pirkėjų, pardavimų bei sąskaitų lentelėmis. Sąskaitų lentelėje nesaugoma informacija apie pirkėjus ar pardavimus, saugomos tik nuorodos (pavyzdžiui, pirkėjo identifikatoriaus laukas iš pirkėjų lentelės).

Tiesioginis formatavimas ir formatavimas stiliais

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

Jei iš dokumento norite pašalinti tiesioginį formatavimą, pažymėkite visą tekstą klavišų kombinacija +A ir pasirinkite meniu komandą Formatas → Šalinti tiesioginį formatavimą.

ĮMR

ĮMR, įvesties metodo rengyklė – tai programa, kuria galima surinkti kompleksinius ne lotyniškos abėcėlės pagrindo rašmenis naudojantis įprasta klaviatūra.

Įtvirtinimas

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Įtvirtinimas (automatinis slėpimas)

Ant programos lango rėmelio, toje vietoje, kur yra įtvirtintas kitas langas, yra mygtukas, kuriuo galima parodyti arba paslėpti įtvirtintą langą.