Komentarų įterpimas ir koregavimas

Komentarus langeliams priskirti galite pasirinkę Įterpimas → Komentaras. Komentaras nurodomas mažu kvadratu langelio viršuje.

Jei norite rodyti pagalbos patarimą pažymėtam langeliui naudokite Duomenys → Tikrinimas → Įvesties informacija