របារ​ចំណុច និង លេខរៀង

របារ ចំណុច និង លេខរៀង មាន​មុខងារ​ដើម្បី​កែប្រែ​រចនាសម្ព័ន្ធ​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​លេខរៀង រួម​ទាំង​ដើម្បី​ប្តូរ​លំដាប់​កថាខណ្ឌ និង កំណត់​កម្រិត​កថាខណ្ឌ​ខុសគ្នា ។

បិទ លេខរៀង

បិទ ចំណុច ឬ​លេខរៀង​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បិទ លេខរៀង

ផ្លាស់​ទី​កថាខណ្ឌ​ដែល​បានជ្រើស​ឡើង​លើ​មួ​យ​កម្រិត​​​ក្នុង​ឋានុក្រម​ចំណុច​ និង លេខ​រៀង ។

រូបតំណាង

ផ្លាស់​ទី​កថាខណ្ឌ​ដែល​បានជ្រើស​​ចុះ​ក្រោម​មួយ​​កម្រិត​ក្នុង​ឋានានុក្រម​ចំណុច​ ឬ​លេខ​រៀង ។

រូបតំណាង

បង្កើន​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ប្ដូរ​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ចំណុច​រង​ឡើង​លើ​លេខ​រៀង​មួយ​កម្រិត ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​លេខ​រៀង ឬ​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បង្កើន​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

បន្ថយ​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ប្ដូរ​កថាខណ្ឌដោយ​ចំណុង​រង​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ឬ​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បន្ថយ​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

បញ្ចូល​ធាតុ​គ្មាន​លេខ​រៀង

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ដោយមិនមាន​លេខរៀង ។ នឹង​មិនមាន​ប៉ះពាល់​ដល់​លេខរៀង​ដែលមាន​ស្រាប់​នោះទេ ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ធាតុ​គ្មាន​លេខរៀង

ឡើង​លើ​

Positions the selected paragraph before the one above it.

រូបតំណាង

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ

ផ្លាស់​ទី​ចុះ​ក្រោម​

Positions the selected paragraph after the one below it.

រូបតំណាង

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​ជាមួយ​ចំណុច​រង ទៅ​​លើ​កថាខណ្ឌ​មុន ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

រូប​តំណាង

ផ្លាស់​ឡើង​លើ​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​ជាមួយ​ចំណុច​រង​ទាំងអស់​របស់​វា ទៅ​ក្រោម​កថាខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ តែ​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

រូប​តំណាង

​ផ្លាស់​ចុះ​ក្រោម​​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​ឡើង​វិញ

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​អត្ថបទ​ឡើង​វិញ ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ ​តែ​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

រូប​តំណាង

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​ឡើង​វិញ

ចំណុច​ និង ​លេខ​រៀង

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon

បិទ​/​បើក ចំណុច