បង្អួច

​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា សម្រាប់​រៀបចំ និង បង្ហាញ​បង្អួច​ឯកសារ ។

បង្អួច​ថ្មី

បើក​បង្អួច​ថ្មី​មួយ​ ដែល​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ឥឡូវ​ អ្នក​អាច​មើល​ផ្នែក​ខុសៗគ្នា​នៃ​ឯកសារ​​ដូច​គ្នា​ក្នុងពេល​តែ​មួយ​ ។

បិទ​បង្អួច

បិទ​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន ។ បិទ បង្អួច - បិទ​បង្អួច ឬ​ចុច +F4. នៅ​ក្នុង​​​ការ​មើល​ទំព័រ​ជា​មុន​របស់ LibreOffice Writer និង Calc អ្នក​អាច​បិទ​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង បិទ​មើល​ជាមុន

បញ្ជី​ឯកសារ​

រាយ​ឯកសារ​បើក​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ជ្រើស​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី​ ដើម្បី​ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​​នោះ ។