បញ្ចូល

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Page Break

Inserts a manual page break at the current cursor position and places the cursor at the beginning of the next page.

បំបែក​ដោយ​ដៃ

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04010000.xhp#manual_break_text not found).

រូបភាព

Inserts an image into the current document .

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

វត្ថុ​

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

វិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ​អក្សរ

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Textbox

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found).

ភាសា

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

ចំណងជើង

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

តំណខ្ពស់​

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

ចំណាំ

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04040000.xhp#bookmark_text not found).

សេចក្ដីយោង​ឆ្លង

នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង ឬ​វាល​ដែល​បាន​យោង​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ សេចក្តី​យោង​ជា​វាល​យោង​ក្នុង​ឯកសារ​ដូច​គ្នា ឬ​ក្នុង​ឯកសារ​រង​នៃ​ឯកសារ​មេ​មួយ ។

រត់​ម៉ាក្រូ

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

សញ្ញា​សម្គាល់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Horizontal Line

Inserts a horizontal line at the current cursor position.

Footnote and Endnote

The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.

Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

លេខ​ទំព័រ

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

វាល

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Header and Footer

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

ភាគ

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

ស្រោម​សំបុត្រ

បង្កើត​ស្រោមសំបុត្រ​មួយ ។ នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​បី អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​អ្នក​ទទួល​សំបុត្រ និង​អ្នក​ផ្ញើ ទីតាំង និង​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​ទាំង​ពីរ ទំហំ​ស្រោមសំបុត្រ និង​ទិស​ស្រោមសំបុត្រ ។

ឯកសារ

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

ស្គ្រីប

បញ្ចូល​ស្គ្រីប​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ HTML ឬ​អត្ថបទ ។

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.