ជំនួយ​ LibreOffice Writer

ធ្វើការ​ជាមួយ LibreOffice Writer

លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ LibreOffice Writer

សេចក្តី​ណែនាំ​ក្នុង​ការ​ប្រើ LibreOffice Writer

ការ​ប្រើ​គំនូស​តាង​ក្នុង​ LibreOffice

ការ​ប្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង LibreOffice Base

ម៉ឺនុយ របារ​ឧបករណ៍ និង គ្រាប់​ចុច

​ម៉ឺនុយ

របារ​ឧបករណ៍

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ LibreOffice Writer

ចាប់ផ្តើម​ជំនួយ

ជំនួយ​យោង​តាម​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​របស់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ ដែល​ត្រូវបានកំណត់​ជា​លំនាំដើម ។ សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​ពណ៌ សកម្មភាព​កណ្ដុរ ឬ​ធាតុ​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ អាច​ខុសគ្នា​ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ និង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក ។

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​

​​ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ​

មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​

Getting Support