លេខរៀង និង​រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​លេខ​រៀង​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ដៃ ឬ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌមួយ ។

ដើម្បីអនុវត្ត​លេខរៀង​ដោយ​ដៃ

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ចំណុច និង លេខរៀង ដើម្បី​កែសម្រួល​បញ្ជី​មួយ​ដែល​មាន​លេខរៀង ឬ​ចំណុច ។ ដើម្បី​ប្តូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខរៀង ឬ​ចំណុច ចុច​រូបតំណាង ចំណុច និង លេខរៀង ។

ដើម្បី​អនុវត្ត​លេខរៀង​ជា​មួយ​នឹង​រចនាប័ទ្មកថាខណ្ឌ

រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​វត្ថុ​បញ្ជា​ច្រើន​ជាង​លេខ​រៀង ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​រៀង​របស់​​រចនាប័ទ្ម កថាខណ្ឌ​ទាំងអស់​ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​​លេខ​រៀង​ និង​​បន្ទាប់មក​​ជ្រើស កែប្រែ ។

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង ជ្រើស​ប្រភេទ​លេខរៀង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

  6. អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​លេខ​រៀង​ ។

ការ​បន្ថែម​ចំណុច

បន្ថែម​លេខរៀង

ការ​បិទ​ចំណុច​ និង លេខរៀង​សម្រាប់កថាខណ្ឌ​នីមួយៗ

​ផ្សំ​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង

ប្រើ​ចំណងជើង

​កំណត់​ជួរ​លេខ​រៀង

ការ​កែប្រែ​លេខរៀង ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង

បង្កើត​បញ្ជី​ដាក់​លេខរៀង ឬ​ចំណុច នៅពេល​ដែល​អ្នក​វាយ