ការ​គូស​បញ្ជាក់​អត្ថបទ

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ចំនួន​អំពី របៀប​គូស​បញ្ជាក់​អត្ថបទ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ៖

សិល្បៈអក្សរ​សម្រាប់​សិល្បៈ​អត្ថបទ​ក្រាហ្វិក

ការ​បញ្ចូល ការ​កែសម្រួល និង ការ​តភ្ជាប់​ស៊ុម​អត្ថបទ