ពុម្ព និង រចនាប័ទ្ម

ពុម្ព​គឺ​ជា​ឯកសារ​មួយ​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ ក្រាហ្វិក តារាង វត្ថុ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​ដែល​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាក់​លាក់ ។ ពុម្ព​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​បង្កើត​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ និង តួអក្សរ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ រក្សាទុក​ឯកសារ​ជា​ពុម្ព​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ប្រើ​ពុម្ព​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ដូចគ្នា ។

លុះត្រា​តែអ្នក​បញ្ជាក់​ផ្សេងពីនេះ រាល់​ឯកសារអត្ថបទ LibreOffice ថ្មីៗ​គឺ​អាស្រ័យទៅលើ​ពុម្ព​លំនាំដើម ។

LibreOffice មាន ពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន ជាច្រើន ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​អត្ថបទ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា ដូចជា​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម ។

ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ពី​ឯកសារ ឬ​ពុម្ព​ផ្សេង​ទៀត

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​របៀប​បំពេញ​ទ្រង់ទ្រាយ​

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ ពី​ជម្រើស

ផ្លាស់ប្តូរ​ពុម្ព​លំនាំដើម