ការ​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​មួយ

អ្នក​អាច​បង្កើត​ពុម្ព​មួយ​ដើម្បី​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​បង្កើត​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី ។

  1. បង្កើត​ឯកសារ​មួយ និង បន្ថែម​មាតិកា និង រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ពុម្ព​ថ្មី វាយ​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ពុម្ព​ថ្មី ។

  4. ជ្រើស​ប្រភេទ​ពុម្ព​នៅ​ក្នុង​បញ្ជិ ប្រភេទ  ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ដោយ​ប្រើ​ពុម្ព អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - ពុម្ព, ជ្រើស​ពុម្ព រួច​ចុច បើក