បន្ថែម ឬ​លុប​ជួរដេក​ ឬ​ជួរឈរ​ទៅ​/ពី​តារាង​ ដោយ​ប្រើ​ក្ដារចុច

អ្នក​អាច​បន្ថែម ឬ​លុប​ជួរដេក ឬជួរឈរ​នៅ​ក្នុង​តារាង ព្រមទាំង​បំបែក​ ឬ​បញ្ចូល​ក្រឡា​តារាង​ចូល​គ្នា ដោយ​ប្រើ​ក្ដារចុច ។

តារាង ការ​សម្រួល​ទទឹង​ដោយ​ប្រើ​ក្តារចុច

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរដេក និង​ជួរឈរ​នៅក្នុង​តារាង​អត្ថបទ

បញ្ចូល​ចូល​គ្នា និង​បំបែក​ក្រឡា