ធ្វើ​ឲ្យ​រចនាប័ទ្ម​ទាន់សម័យ​ពី​ជម្រើស

  1. Choose View - Styles.

  2. ចុច​រូបតំណាង​នៃ​ប្រភេទ​រចនាប័ទ្ម ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។

  3. នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ចុច​ពី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បានធ្វើ​ឲ្យទាន់​សម័យ ។ ឧទាហរណ៍ ចុច​កថាខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បាន​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ដៃ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង​ឥឡូវ​នេះ ។

  4. In the Styles window, click the style that you want to update.

  5. ចុច​លើ​ព្រួញ​នៅជាប់នឹង​រូបតំណាង រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ពីជម្រើស ហើយជ្រើស​ ធ្វើ​ឲ្យរចនាប័ទ្ម​ទាន់សម័យ ពី​ម៉ឺនុយ​រង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

Only the manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window. Any attributes that were applied as part of a style will not be added to the updated style.