បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ ពី​ជម្រើស

ដើម្បី​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ពី​ជម្រើស​ដែលបានធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ដៃ

 1. Choose View - Styles.

 2. ចុច​រូប​តំណាងរបស់​​ប្រភេទ​​រចនាប័ទ្ម ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត ។

 3. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង​រចនាប័ទ្ម​ ឧទាហរណ៍ ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បាន​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ដៃ​​ ។

 4. ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់នឹង​រូបតំណាង រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ពីជម្រើស ហើយ​ជ្រើសរចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ពី​ជម្រើស ពីម៉ឺនុយ​រង

 5. វាយ​ឈ្មោះ​ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ​រចនាប័ទ្ម  ។

 6. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​មួយ ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់

 1. Choose View - Styles.

 2. ចុច​រូប​តំណាងរបស់​​ប្រភេទ​​រចនាប័ទ្ម ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត ។

 3. ជ្រើស​យ៉ាង​ហោច​មួយ​តួអក្សរ ឬ​វត្ថុ​មួយ ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង ។ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ និង ស៊ុម ជ្រើស​យ៉ាង​ហោច​មួយ​តួអក្សរ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ទំព័រ ឬ​ស៊ុម ។

 4. Drag the character or object to the Styles window and release.

  For paragraph and character styles, you can drag-and-drop onto the respective icon in the Styles window. You do not need to open that style category in advance.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

You can also drag-and-drop a frame into the Styles window to create a new frame style: Click the frame, wait a moment with the mouse button pressed down, but without moving the mouse, then drag to the Styles window and drop the frame onto the Frame Styles icon.