បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ជា​ច្រើន​​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​

នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ប្លង់​ទំព័រ​ ​របស់​ប្រអប់​ ឯកសារ​ - បោះ​ពុម្ព​ ​អ្នក​មាន​ជម្រើស​ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ជា​ច្រើន​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ ។

  1. ជ្រើស​ ឯកសារ​ - បោះ​ពុម្ព​ ​រួច​ចុច​លើ​ផ្ទាំង​ ប្លង់​ទំព័រ​

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ពីរ​ទន្ទឹម​គ្នានៅ​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​ ជ្រើស​ "២" នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ ទំព័រ​ច្រើន​ក្នុង​មួយ​សន្លឹក​ ​។

  2. ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​ ជ្រើស​ចំនួន​ទំព័រ​ក្នុង​មួយ​សន្លឹក​ និង​កំណត់​ជាជម្រើស​នូវ​លំដាប់​ទំព័រ ។ ការ​មើល​ជា​មុន​ដ៏​តូចមួយ​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​ការ​រៀប​ចំ​ទំព័រ ។

  1. ចុច​ បោះ​ពុម្ព​