ការ​បញ្ចូល និង លុប​ការ​បំបែក​ទំព័រ

ដើម្បីបញ្ចូលការ​បំបែក​ទំព័​រដោយដៃ

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ទំព័រ​ថ្មី​ចាប់ផ្តើម ។

  2. ចុច បញ្ជា​(Ctrl)​+​បញ្ចូល​(Enter) ។

ដើម្បីលុបការ​បំបែកទំព័​រដោយដៃ

  1. ចុច​ពី​មុខ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​លើ​ទំព័រ ដែល​នៅ​បន្ត​ពី​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ ។

  2. ចុច "Backspace" ។

ដើម្បីលុប​ការ​បំបែកទំព័រ​ដោយដៃ ដែល​កើត​ឡើ​មុន​តារាង

  1. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​ក្នុង​តារាង និង​ ​ជ្រើស តារាង ។

  2. ចុច​ផ្ទាំង លំហូរ​អត្ថបទ ។

  3. ដោះ​ធីក​ពី​ប្រអប់ធីក​ បំបែក ។

លេខទំព័រ

បញ្ចូល​ប្រអប់​បំបែក