ការ​កែប្រែ​លេខរៀង ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង

អ្នក​អាច​យក​លេខរៀង​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង ឬ​ផ្លាស់ប្តូរ​លេខ​ដែល​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង​ចាប់ផ្តើម ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


ដើម្បីយក​លេខ​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជីលេខរៀង

  1. ចុច​ពី​មុខ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​នៃ​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​យក​លេខរៀង​ចេញ​ ។

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លេខ​ដែល​​បញ្ជីលេខរៀង​ចាប់ផ្ដើម

  1. ចុច​កន្លែង​ណា​ក៏​បាន ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង

  2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណុច​/​លេខរៀង និង​បន្ទាប់មក​ ​ចុច​ផ្ទាំង ជម្រើស ។

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. ចុច យល់ព្រម ។

លេខរៀង និង​រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង

ការ​បន្ថែម​ចំណុច

បន្ថែម​លេខរៀង

ការ​បិទ​ចំណុច​ និង លេខរៀង​សម្រាប់កថាខណ្ឌ​នីមួយៗ

ប្រើ​ចំណងជើង

​កំណត់​ជួរ​លេខ​រៀង

Wiki page about numbering paragraphs by styles