​ផ្សំ​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង

អ្នក​អាច​ផ្សំ​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ទៅ​ជា​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង​ត​គ្នា ។

ដើម្បី​ផ្សំ​បញ្ជីលេខរៀង​តៗគ្នា

  1. ជ្រើស​កថាខណ្ឌ​ទាំងអស់​ក្នុង​បញ្ជី ។

  2. នៅ​លើ​របារ ទ្រង់ទ្រាយ ចុច​រូបតំណាង បិទ/បើក​លេខរៀង ពីរ​ដង ។

ដើម្បី​បង្កើត​បញ្ជីលេខរៀង​ពិ​កថាខណ្ឌ​មិនតៗគ្នា ៖

  1. សង្កត់​​គ្រាប់​ចុច​បញ្ជា​(Ctrl) និង​​អូស​ជម្រើស​មួយ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ទី​មួយ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ។ អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​តួអក្សរ​តែ​មួយ​តួ​ប៉ុណ្ណោះ ។

  2. បន្ត​សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​បញ្ជា(​Ctrl) និង​ ​អូស​ជម្រើស​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង​នីមួយៗ នៃ​បញ្ជី​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្សំ ។

  3. នៅ​លើ​របារ ទ្រង់ទ្រាយ ចុច​រូបតំណាង បិទ/បើក​លេខរៀង ពីរ​ដង ។

លេខរៀង និង​រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង

ការ​បន្ថែម​ចំណុច

បន្ថែម​លេខរៀង

ការ​បិទ​ចំណុច​ និង លេខរៀង​សម្រាប់កថាខណ្ឌ​នីមួយៗ

ប្រើ​ចំណងជើង

​កំណត់​ជួរ​លេខ​រៀង