ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី LibreOffice Draw ឬ​ Impress

  1. បើក​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​វត្ថុ ។

  2. បើក​ឯកសារ Draw ឬ Impress ដែល​មាន​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង ។

  3. សង្កត់ បញ្ជា(Ctrl) ហើយ​ចុច និង​ចុច​លើ​វត្ថុ​មួយ​សន្ទុះ ។

  4. អូស​ទៅ​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​វត្ថុ ។

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ពី​ឯកសារ​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី​វិចិត្រសាល​ដោយ​ អូស និង ទម្លាក់

ការ​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេន​មួយ

ការ​បញ្ចូល​គំនូសតាង Calc ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

កែសម្រួល​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក