ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ពី​ឯកសារ​មួយ

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - រូបភាព - ពី​ឯកសារ

  3. រក​ទីតាំង​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល និង​​បន្ទាប់មក​​​ចុច បើក ។

តាម​លំនាំដើម ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​បញ្ចូល​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ចំ​កណ្តាល ពី​លើ​កថាខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុច​​ ។

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី​វិចិត្រសាល​ដោយ​ អូស និង ទម្លាក់

ការ​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេន​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី LibreOffice Draw ឬ​ Impress

ការ​បញ្ចូល​គំនូសតាង Calc ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ