លិបិក្រម​លើ​ឯកសារ​ច្រើន

មាន​វិធី​ជាច្រើន​ដើម្បី​បង្កើត​លិបិក្រម​មួយ ដែល​ឆ្លង​ឯកសារ​ច្រើន ៖

ការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា

ការ​កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​របស់​មាតិកា

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

បង្កើត​លិបិក្រម​តាម​អក្សរក្រម

លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បង្កើត​គន្ថនិទ្ទេស