ការ​កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​របស់​មាតិកា

ដើម្បីកំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម

  1. ចុច​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ ឬ​ជ្រើស​ពាក្យ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ធាតុ​លិបិក្រម ។

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

កំណត់តារាង​មាតិកា​ធាតុ

វិធី​ល្អបំផុត​ក្នុងការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា គឺ​ត្រូវ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​បឋមកថា​ដែលបាន​កំណត់​ជាមុន ដូចជា "ក្បាល ១" ចំពោះ​កថាខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​ចង់​រួមបញ្ចូល​នៅក្នុង​តារាង​មាតិកា​របស់​អ្នក ។

ដើម្បីប្រើ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជា​​ធាតុ​តារាង​មាតិកា

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង​មាតិកា​របស់​អ្នក​ ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ។

  3. ក្នុង​បញ្ជី កម្រិត ចុច​កម្រិត​ឋានានុក្រម ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ ។

  4. ចុច យល់ព្រម ។ ឥឡូវ​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​ក្បាល​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក និង រួម​បញ្ចូល​ពួកវា​ក្នុង​តារាង​មាតិកា​របស់​អ្នក ។

ការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

បង្កើត​លិបិក្រម​តាម​អក្សរក្រម

លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បង្កើត​គន្ថនិទ្ទេស

លិបិក្រម​លើ​ឯកសារ​ច្រើន