ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

ធាតុ​លិបិក្រម​ត្រូ​វបានបញ្ចូល​ជា​វាល​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​មើល​វាល​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ជ្រើស មើល ហើយ​ប្រាកដថា ស្រមោល​វាល ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ភ្លាម​ៗ ពី​មុខ​ធាតុ​លិបិក្រម​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

ដើម្បី​ក្រឡឹង​ជុំ​វិញ​ធាតុ​លិបិក្រម​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ចុច​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាប់ ឬ​ទៅ​ក្រោយ ក្នុង​ប្រអប់ កែសម្រួល​ធាតុ​លិបិក្រម  ។

ការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា

ការ​កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​របស់​មាតិកា

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

បង្កើត​លិបិក្រម​តាម​អក្សរក្រម

លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បង្កើត​គន្ថនិទ្ទេស

លិបិក្រម​លើ​ឯកសារ​ច្រើន