ចូល​បន្ទាត់​កថាខណ្ឌ

រូប​តំណាង​ចំណាំ

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​សម្រាប់​កថា​ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​សម្រាប់​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់ ឬ​សម្រាប់​រចនា​ប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​អាច កំណត់​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ដោយ​ប្រើ​បន្ទាត់ ផង​ដែរ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​បន្ទាត់ ជ្រើស មើល - បន្ទាត់ ។


ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​គោរព​តាម​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង និង​ស្ដាំ ។ បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​កថា​ខណ្ឌ​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង​រឹម​ទំព័រ បញ្ចូល​លេខ​អវិជ្ជមាន ។

ការ​ចូលបន្ទាត់​ខុសគ្នា ដោយ​ទាក់ទង​នឹង​​ទិស​សរសេរ ។ ឧទាហរណ៍ មើល​ទម្លៃចូលបន្ទាត់ មុខ​អត្ថបទ នៅ​ក្នុង​ភាសា​ខាង​ឆ្វេង និង​ស្ដាំ ។ គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ចូល​បន្ទាត់​ដោយ​មាន​គោរព​តាម​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង ។ នៅ​ក្នុង​ភាសា​ដែល​សរសេរ​ពី​ស្ដាំ​ទៅ​ឆ្វេង គែម​ខាង​ស្ដាំ​របស់កថខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ចូល​បន្ទាត់ដោយ​គោរព​តាមរឹម​ទំព័រ​ខាង​ស្ដាំ ។

ចំពោះ​ការ​ព្យួរ​ចូល​បន្ទាត់ បញ្ចូល​តម្លៃ​វិជ្ជមាន​សម្រាប់ មុខ​អត្ថបទ ហើយ​តម្លៃ​អវិជ្ជមាន​សម្រាប់ បន្ទាត់ដំបូង ។

ទ្រង់ទ្រាយ - កថា​ខណ្ឌ - ចុះ​បន្ទាត់ & ដក​ឃ្លា

ការ​ប្រើ បន្ទាត់

ពុម្ព និង រចនាប័ទ្ម