ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ការធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​ទៅ​អត្ថបទ​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ។ អាច​ក៏​អាច​លៃ​តម្រួវ​គម្លាត​អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​ស៊ុម​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ឬ​អនុវត្ត​ស៊ុម​ទៅ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ។

  1. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ ហើយ​ជ្រើស​ផ្ទាំង បឋមកថាបាត​កថា  ។

  2. កំណត់​ជម្រើស​គម្លាត ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

  3. ដើម្បី​បន្ថែម​ស៊ុម ឬ​ស្រមោល​ទៅ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ចុច ផ្សេងៗ ។ ប្រអប់ ស៊ុម/ផ្ទៃខាងក្រោយ ​នឹង​បើក ។

អំពី​បឋមកថា និង បាតកថា

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

កំណត់​បឋមកថា និង បាតកថា​ផ្សេង​ៗ​គ្នា

ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា