ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

ដើម្បី​បង្កើត​រចនាប័ទ្មកថាខណ្ឌ​សម្រាប់​ចំណងជើង​ជំពូក

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់រចនាប័ទ្ម ជ្រើស​រចនាប័ទ្មកថាខណ្ឌ​ដែលអ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​ចំណងជើង​ជំពូក ឧទាហរណ៍ "ក្បាល ១" ។

 3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​លេខ​រៀង​សម្រាប់​ចំណង​ជើង​ជំពូក​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ លេខ ឧទាហរណ៍ "១,២,៣..." ។

 4. វាយ "ជំពូក" ដែល​អម​ដោយ​ចន្លោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ មុន  ។

 5. បញ្ចូល​ចន្លោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ បន្ទាប់  ។

 6. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ឈ្មោះ និង​លេខ​ជំពូក​នៅ​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

 1. អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​សម្រាប់​ចំណងជើង​ជំពូក ទៅ​ក្បាល​ជំពូក​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. ចុច​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ។

 4. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង មុខងារ

 1. ចុច​ "ជំពូក" នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ ហើយ​​ "លេខ និង​ឈ្មោះ​ជំពូក" នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ទ្រង់ទ្រាយ  ។

 2. ចុច បញ្ចូល និង​បន្ទាប់​​មក​ចុច បិទ ។

បឋមកថា​លើ​គ្រប់​ទំព័រ ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន បង្ហាញ​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

អំពី​បឋមកថា និង បាតកថា

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

កំណត់​បឋមកថា និង បាតកថា​ផ្សេង​ៗ​គ្នា

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា