បញ្ចូល និង កែសម្រួល​លេខ​យោង និង លេខ​យោង​ចុង

លេខ​យោង យោង​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​អំពី​ប្រធានបទ​មួយ​នៅ​បាត​ទំព័រ ហើយ​លេខយោង​ចុង​យោង​ព័ត៌មាន​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ឯកសារ ។ LibreOffice បង់​លេខរៀង​លេខយោង និង លេខយោង​ចុង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​លេខ​យោង ឬ​លេខ​យោង​ចុង​មួយ

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​យុថ្កា​នៃ​ការ​ចំណាំ ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - លេខ​យោង/លេខយោង​ចុង ។

  3. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ លេខរៀង ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ជ្រើស តួអក្សរចុច​ប៊ូតុង​រកមើល (...) ហើយ​ជ្រើស​តួអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​លេខ​យោង ។

  4. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ ប្រភេទ ជ្រើស​លេខ​យោងលេខ​យោង​ចុង ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

  6. វាយ​បញ្ចូល​ចំណាំ ។

រូបតំណាង

អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​លេខយោង ដោយ​ចុច​រូបតំណាង បញ្ចូល​លេខយោង​ដោយ​ផ្ទាល់ លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ។

ដើម្បី​កែសម្រួល​​លេខ​យោង ឬ​លេខ​យោង​ចុង

គម្លាត​រវាង​លេខ​យោង