បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​អាច​រចនា​ប្លង់​ទំព័រ​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដោយ​ពឹងផ្អែក​លើ​វា ។

ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដែល​បង្ហាញ​បឋមកថា​ដោយ​ឡែក​មួយ ហើយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេង​ទៀត បង្ហាញ​បឋមកថា​ផ្សេង​ ។

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. ចុច​រូបតំណាង រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ពី​ជម្រើស និង ជ្រើស រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​ពី​ជម្រើស ពី​ម៉ឺនុយរង ។

  3. វាយ​ឈ្មោះ​​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ​រចនាប័ទ្ម ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុចយល់ព្រម ។

  4. ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី ដើម្បី​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ក្នុង​បឋមកថា ។ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​អត្ថបទ​មេ ខាង​ក្រៅ​បឋមកថា ។

  7. ជ្រើស បញ្ចូល - ការ​បំបែក​ដោយ​ដៃ ។

  8. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ ប្រភេទ ជ្រើស​ បំបែក​ទំព័រ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ “លំនាំដើម” ពី​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម  ។

  9. អនុវត្ត​ជំហាន​ទី ២-៦ ដើម្បី​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទីពីរ​ដោយ​មាន​បឋមកថា​ផ្សេង ។

អំពី​បឋមកថា និង បាតកថា

កំណត់​បឋមកថា និង បាតកថា​ផ្សេង​ៗ​គ្នា

ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

ពុម្ព និង រចនាប័ទ្ម