បញ្ចូល

របារ​ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​ខុសៗគ្នា សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ស៊ុម ក្រាហ្វិក តារាង និង​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

អ្នក​អាច​ជ្រើស​អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

បញ្ចូល​តារាង

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

រូបតំណាង

តារាង

បញ្ចូល - ភាគ

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

រូបតំណាង

ភាគ

​បញ្ចូល​ស៊ុម​ដោយ​ដៃ​

គូរ​ស៊ុម​មួយ​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ ។ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង ដើម្បី​ជ្រើស​ចំនួន​ជួរឈរ​សម្រាប់​ស៊ុម ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ស៊ុម​ដោយ​ដៃ

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

រូបតំណាង

ស៊ុម​អណ្តែត​

​បញ្ចូល​លេខ​យោង​ដោយ​ផ្ទាល់​

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

រូបតំណាង

បញ្ចូល​លេខ​យោង​ដោយ​ផ្ទាល់

​បញ្ចូល​លេខ​យោង​ចុង​ដោយ​ផ្ទាល់​

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

រូបតំណាង

បញ្ចូល​លេខ​យោង​ចុង​ដោយ​ផ្ទាល់

ចំណាំ

បញ្ចូល​ចំណាំ​មួយ ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។

ចំណាំ

បញ្ចូល​ចំណាំ​នៅ​ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍ទ្រនិច ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​ដើម្បី​ចំណាំ​ទីតាំង​នេះ​នៅពេល​ក្រោយបាន ។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ HTML ចំណាំ​គឺ​ត្រូវបាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​យុថ្កា​​ដែល​អ្នក​អាច​ទៅកាន់​វា​ផ្ទាល់​បានតាម​តំណ​ខ្ពស់ ។

Icon

កន្លែង​ចំណាំ

ឯកសារ

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

រូបតំណាង

ឯកសារ

អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បង្កើត កែ​សម្រួល ឬ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។ អ្នក​អាច​ទុក​អត្ថបទ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ អត្ថបទ​ដែល​មាន​ក្រាហ្វិក តារាង និង វាល​ជា​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។ ដើម្បី​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​រហ័ស វាយ​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច F3 ។

តួអក្សរ​ពិសេស

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

រូបតំណាង

តួអក្សរ​ពិសេស

Insert Fields

បញ្ចូល​វាល​មួយ ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

វាល​បញ្ចូល

វត្ថុ​បញ្ជា

រូប​តំណាង​វត្ថុ​បញ្ជា​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍ ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​អន្តរ​សកម្ម ។

រូបតំណាង

វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែបបទ

ពី​ឯកសារ

Inserts an image into the current document .

រូប​តំណាង

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


បញ្ចូល​រូប​មន្ត

Inserts a formula into the current document.

រូប​តំណាង

រូបមន្ត

គំនូស​តាង

រូប​តំណាង

គំនូសតាង

វត្ថុ OLE​

បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ វត្ថុ OLE ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​តំណ​មួយ ឬ​វត្ថុ​បង្កប់​មួយ ។

រូប​តំណាង

វត្ថុ OLE

បញ្ចូល​លិបិក្រម

បញ្ចូល​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា​មួយ ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។

ធាតុ

សម្គាល់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ធាតុ​តារាង ឬ​តារាង​មាតិកា ។

រូបតំណាង

ធាតុ​​