ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​ឡើង​វិញ

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​អត្ថបទ​ឡើង​វិញ ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ ​តែ​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

រូប​តំណាង

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​ឡើង​វិញ