ផលបូក

ធ្វើ​ឲ្យ​អនុគមន៍​ផល​បូក​សកម្ម ។ ចំណាំ​ថា ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រឡា ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ផលបូក ។

LibreOffice ទទួលស្គាល់​ជួរក្រឡា សម្រាប់​អនុគមន៍ បូក ដែល​វាវែង ដូចក្រឡាដែលបាន​បំពេញ​ដោយលេខ​អញ្ចឹង ។ មុនពេល​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ អ្នកត្រូវ​បើក ការទទួលស្គាល់​លេខ នៅក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់តារាង ។

ចុចលើ អនុវត្ត ដើម្បី​ទទួលយក​រូបមន្ត​បូក ដូចដែលវា​លេចឡើង​នៅក្នុង​បន្ទាត់​ធាតុ ។

រូបតំណាង

បូក