តំណ

តភ្ជាប់​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ស៊ុម​បន្ទាប់ ។ អត្ថបទ​ហូរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពី​ស៊ុម​មួយ​ទៅ​មួយ​ទៀត ។

រូប​តំណាង

តភ្ជាប់​ស៊ុម

ការ​បញ្ចូល ការ​កែសម្រួល និង ការ​តភ្ជាប់​ស៊ុម​អត្ថបទ