បិទ​/​បើក លេខរៀង

បន្ថែម ឬ​យក​លេខរៀង​ចេញពី​កថាខណ្ឌ​ដែលបានជ្រើស ។ ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខរៀង សូមជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណុច និង លេខរៀង ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​របារ ចំណុច និង លេខរៀង សូមជ្រើស មើល - របារ​ឧបករណ៍ - ចំណុច និង លេខរៀង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជម្រើស ចំណុច និង លេខរៀង​មួយចំនួន គឺ​មិនអាចមាន​នៅពេល​ធ្វើការនៅលើ ប្លង់បណ្ដាញ ទេ ។


រូបតំណាង

បិទ​/​បើក លេខរៀង

ចំណុច និង លេខរៀង