សារ​អ៊ីមែល

Type the message and the salutation for files that you send as e-mail attachments.

អ៊ីមែល​​នេះ​គួរតែ​មាន​វន្ទនាការ​មួយ

បន្ថែម​វន្ទនាការ​មួយ​ទៅ​អ៊ីមែល ។

បញ្ចូល​វន្ទនាការ​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល

បន្ថែម​វន្ទនាការ​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល ។ ដើម្បី​ប្រើ​វន្ទនាការ​លំនាំដើម ជម្រះ​ប្រអប់​ធីក​នេះ ។

ស្រី

បញ្ចូល​វន្ទនាការ​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ស្រី ។

ថ្មី

បើក​ប្រអប់ វន្ទនាការ​ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ស្រី ។

ប្រុស

បញ្ចូល​វន្ទនាការ​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រុស ។

ថ្មី

បើក​ប្រអប់ វន្ទនាការ​ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រុស ។

ឈ្មោះ​វាល​

ជ្រើស​ឈ្មោះ​វាល​របស់​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​ភេទ ។

តម្លៃ​វាល

ជ្រើស​តម្លៃ​វាល ដែល​បញ្ជាក់​ពី​ភេទ​របស់​អ្នក​ទទួល ។

វន្ទនាការ​ទូទៅ

ជ្រើស​វន្ទនាការ​លំនាំដើម​ដើម្បី​ប្រើ បើ​មិន​អាច​បង្កើត​វន្ទនាការ​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល ។

សរសេរ​សារ​របស់​អ្នក​នៅ​ទីនេះ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​មេ​របស់​អ៊ីមែល ។