វន្ទនាការ​ផ្ទាល់ខ្លួន

បញ្ជាក់​​​ប្លង់​វន្ទនាការ​សម្រាប់​ឯកសារ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ឬ​បញ្ចូល​អ៊ីមែល ។ ឈ្មោះ​របស់​ប្រអប់​នេះ គឺ​ខុសគ្នា​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រុស និង អ្នក​ទទួល​ស្រី ។

ធាតុ​វន្ទនាការ

ជ្រើស​វាល​មួយ ហើយ​អូស​វាល​ទៅ​បញ្ជី​ផ្សេង​ទៀត ។

>

បន្ថែម​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ពី​បញ្ជី​នៃ​ធាតុ​វន្ទនាការ ទៅ​កាន់​បញ្ជី​ផ្សេង​ទៀត ។ អ្នក​អាច​បន្ថែម​វាល​មួយ​ច្រើន​ជាង​ម្តង ។

<

យក​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ចេញ​ពី​បញ្ជី​ផ្សេង​ទៀត ។

អូស​ធាតុ​វន្ទនាការ​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ពីក្រោម

រៀបចំ​វាល​ដោយ​អូស និង ទម្លាក់ ឬ​ប្រើ​ប៊ូតុង​ព្រួញ ។

វន្ទនាការ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ជ្រើស​តម្លៃ​មួយ​ពី​បញ្ជី សម្រាប់​វាល​វន្ទនាការ និង សញ្ញា​វណ្ណយុត្តិ ។

មើល​ជា​​​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជាមុន​នៃ​កំណត់ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដំបូង ដោយ​ប្រើ​ប្លង់​វន្ទនាការ​បច្ចុប្បន្ន ។

(ប៊ូតុង​ព្រួញ)

ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី ហើយ​ចុច​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ធាតុ ។