អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

ចាប់ផ្តើម​អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ដើម្បី​បង្កើត​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ឬ​ផ្ញើ​សារ​អ៊ីមែល​ទៅ​អ្នក​ទទួល​ច្រើន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឧបករណ៍ - អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

រូបតំណាង

សំបុត្រ​សំណុំ​បែប​បទ


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

ការ​បង្កើត​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ - អាសយដ្ឋាន

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​​ក្រោយ

មើល​ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ជំហាន​មុន ។ កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ប៊ូតុង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​​ចាប់​ពី​ទំព័រ​ទី​ ២ ឡើង​ទៅ​ ។

បន្ទាប់

ចុច​ប៊ូតុង បន្ទាប់ និង​អ្នក​ជំនួយការ​ប្រើ​កា​រកំណត់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ត​ទៅ​ជំហានបន្ទាប់ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​នៅលើជំហាន​​ចុងក្រោយ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ បង្កើត ។

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.