វាល

ធ្វើ​ឲ្យ​មាតិកា​នៃ​វាល​ទាំងអស់​ទាន់សម័យ ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - វាល

គ្រាប់​ចុច F9