លិបិក្រម និង តារាង​ទាំងអស់

ធ្វើ​ឲ្យ​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទាន់សម័យ ។ អ្នក​មិន​ចាំបាច់​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​ មុន​ពេល​អ្នក​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - លិបិក្រម និង តារាង​ទាំងអស់