អនុវត្ថ និង កែសម្រួល​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​យោង​តាម​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​កំណត់​នៅ​ពី​ក្រោម ឧបករណ៍ - កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជម្រើស ។ ក្នុង​ប្រអប់ អ្នក​ត្រូវ​បាន​សួរ​ឲ្យ​ទទួល ឬ​បដិសេធ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


យល់​ព្រម​ទាំង​អស់

Applies all of the formatting changes.

ច្រាន​ចោល​ទាំង​អស់

Rejects all of the formatting changes.

កែសម្រួល​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab