អនុវត្ត

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឯកសារ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​កំណត់​ក្រោម​ជម្រើស​ ឧបករណ៍ -កែស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


បិទ​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

នៅ​ពេល​អ្នក​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ក្បួន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត ៖

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់ ក្បាល

កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ក្បាល នៅ​ពេល​ជួប​ប្រទះ​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. កថាខណ្ឌ​ចាប់ផ្តើម​ដោយ​អក្សរពុម្ព

  2. កថាខណ្ឌ​មិន​បញ្ចប់​ដោយ​សញ្ញា​វណ្ណយុត្ត

  3. កថាខណ្ឌ​ទទេ នៅ​លើ និង នៅ​ក្រោម​កថាខណ្ឌ

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់ ចំណុច / លេខរៀង

ដើម្បី​បង្កើត​បញ្ជី​ដែល​មាន​ចំណុច វាយ សហ​សញ្ញា (-) ផ្កាយ (*) ឬ​សញ្ញា​បូក (+) បន្ត​ដោយ​ដកឃ្លា ឬ​ថេប​នៅ​ដើម​កថាខណ្ឌ ។

ដើម្បី​បង្កើត​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង វាយ​លេខ​រួច​សញ្ញា (.) បន្ត​ដោយ​ដកឃ្លា ឬ​ថេប​នៅ​ដើម​កថាខណ្ឌ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

លេខ​រៀង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​តែ​ទៅ​កាន់​កថាខណ្ឌ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា ស្តងដារ តួអត្ថបទ ឬ​ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ចូល​បន្ទាត់​តួអត្ថបទ ។


កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់ បន្ទាត់​ខណ្ឌចែក

បើ​អ្នក​វាយ​សហ​សញ្ញា (---) បន្ទាត់​ពី​ក្រោម (___) ឬ​សញ្ញា​ស្មើ (===) បី ឬ​ច្រើន​នៅ​លើ​បន្ទាត់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​បញ្ចូល (Enter) កថា​ខណ្ឌ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​បន្ទាត់​ផ្ដេក​មួយ ដែល​មាន​ប្រវែង​ស្មើ​នឹង​ទំព័រ ។ បន្ទាត់​គឺ​ពិត​ជា ស៊ុម​ខាង​ក្រោម នៃ​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​នៅ​មុខ ។ ច្បាប់​ខាង​ក្រោម​នឹង​អនុវត្ត ៖

  1. សហ​សញ្ញា (-) បី​ក្លាយ​ជា​បន្ទាត់​តែ​មួយ (កម្រាស់ 0.05 pt ចន្លោះ 0.75 មម) ។

  2. បន្ទាត់​ក្រោម (_) បី​ក្លាយ​ជា​បន្ទាត់​តែ​មួយ (កម្រាស់ 1 pt ចន្លោះ 0.75 មម) ។

  3. សញ្ញា​ស្មើ (=) បី​ក្លាយ​ជា​បន្ទាត់​ទ្វេ (កម្រាស់ 1.10 pt ចន្លោះ 0.75 មម) ។