ផ្សំ

ទំហំ​អប្បបរមា

បញ្ចូល​ប្រវែង​អប្បបរមា សម្រាប់​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ផ្សំ​ជា​បន្ទាត់​តែ​មួយ ជា​ភាគរយ​នៃ​ទទឹង​ទំព័រ ។