ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ សម្រាប់​តារាង

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស តារាង - ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​​ស្វ័យប្រវត្តិ (ជាមួយ​ទស្សទ្រនិច​ក្នុង​តារាង)


ការ​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​តារាង​មួយ

  1. ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​តារាង ឬ​ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ ។

  2. ជ្រើស តារាង - ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ទ្រង់ទ្រាយ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

  3. ចុច យល់ព្រម ។

ទ្រង់ទ្រាយ

រាយ​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​មាន សម្រាប់​តារាង ។ ចុច​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច យល់ព្រម ។

បន្ថែម

បន្ថែម​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ថ្មី​ទៅកាន់​បញ្ជី។

  1. ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​តារាង​មួយ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

  2. ជ្រើស​តារាង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស តារាង - ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

  3. ចុច បន្ថែម ។

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

លុប

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

​ទ្រង់ទ្រាយ

ជ្រើស​គុណលក្ខណៈ​ទ្រង់ទ្រាយ ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ

រួមបញ្ចូល​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខរៀង​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ពុម្ព​អក្សរ

រួមបញ្ចូល​ទ្រង់ទ្រាយ​ពុម្ពអក្សរ​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។

​តម្រឹម

រួមបញ្ចូល​ការ​កំណត់​តម្រឹម​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ស៊ុម

រួមបញ្ចូល​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។

លំនាំ

រួមបញ្ចូល​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

Changes the name of the selected table style. You cannot rename the "Default Style" table style.